KOYUNCULUK PROJESİ ÖRNEĞİ

SOSYAL RİSKİ AZALTMA PROJESİ YEREL GİRİŞİMLER BİLEŞENİ   KAPSAMINDA HAZIRLANMIŞ                              

  KOYUNCULUK PROJESİ

PROJEYİ HAZIRLAYAN:       Zir. Müh. …………………..

2005

İÇİNDEKİLER

 

I-       PROJENİN ÖZETİ

 

       II-      PROJENİN GEREKÇESİ

 

       III-     PROJENİN AMACI

 

IV-     PROJE KAPSAMINA GİRECEK KÖYLER

          VE KİŞİLERİN SEÇİMİ

 

       V-     PROJE HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

 

               1-Üretim Konusu ve Tekniği

        2-Besleme Prensipleri 

 

       VI-    KOYUNLARIN  SEÇİMİ

 

II-      PROJE UYGULAYICISI VE İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR

 

III-     İŞLETMENİN SÜRÜ PROJEKSİYONU

 

IV-     PROJE GİDERLERİ

 

1-Sabit Yatırım Giderleri

2-İşletme Dönemi Giderleri

 

 X-   PROJE  GELİRLERİ

 

 XI-    İŞLETME GELİR-GİDER TABLOSU

 

        XII-   MALİ VE EKONOMİK ANALİZLER

 

 XIII-   FİNANSMAN KAYNAĞI VE GERİ ÖDEME

 

       XIV-  SONUÇ

          I-PROJENİN ÖZETİ

 

1-Projenin Adı                             :       Koyunculuk Projesi

               2-Projenin Uygulama Yılı         :      2005

               3-Projenin Uygulama  Yeri      :      ………Köyü

               4-Projenin Kapasitesi               :      24 aile için 15 er koyun 1 er koç

 5-Projenin Uygulayıcısı           :      ………………………

 6-Proje Tutarı                             :      166.689.000.000.-TL

 7-Finansman Durumu                  

    a)Özkaynak                             :        68.289.000.000.-TL 

    b)S.Y.D.T. Fonu                      :        98.400.000.000.-TL

   

            II-PROJENİN GEREKÇESİ

 

Nüfusun hızlı bir şekilde artış gösterdiği ve ekonomik çabaların yoğun olarak sürdürüldüğü ülkemizde hayvancılık, bir taraftan yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanabilmesi diğer taraftan kalkınma için gerekli ekonomik girdilerin elde edilmesi bakımından önem taşımaktadır.Ayrıca organik bir bütün olarak tarımsal faaliyette hayvancılık istihdam hacminin genişletilmesinde, iş gücünün dengeli kullanımında ve sosyo-ekonomik standartların geliştirilmesinde büyük rol oynamaktadır.

İlimizin gerek doğal ve ekolojik şartları ve gerekse tarımsal yapı ve gelenekleri hayvan yetiştiriciliğinin yaygın hale gelmesine uygun bir ortam oluşturmaktadır. Ancak, her geçen yıl ilimizdeki hayvan popülasyonunda önemli düşüşler olduğu gözlenmektedir. Bu düşüşün önlenmesi tabii çayır ve meralardan daha iyi yararlanarak, düşük verimli hayvan ırklarının yerine yüksek verimli ırklar yetiştirmek ve kırsal alanda çiftçilerin gelir düzeyini artırarak yerine istihdamını sağlamak için hayvancılık projeleri geliştirilmektedir.

 III- PROJENİN AMACI

Bu proje ile ilimizde düşme eğilimi gösteren koyun sayısının artırılması ve koyunculuğun geliştirilmesi hedef alınmaktadır. Bu amaçla, fakir fakat koyunculuktan anlayan çiftçilerimizi sürü sahibi yaparak hem koyun sayısı artırılmış olacak, hem de kendilerini geçindirecek küçük bir işletme kurulmuş olacaktır.

İnsan beslenmesinde çok önemli yeri olan  proteinlerin en az yarısının hayvansal kökenli olması gerektiğinden sağlıklı nesiller yetiştirebilmemiz için hayvan kökenli protein kaynağı olan et ve süt ile bunların mamulleri olan ürünlerin üretimini arttırmamız şarttır. İnsan gıdası olmayan bitkisel maddeleri değerli bir insan gıdası olan et ve süte dönüştürmek için hayvancılığın her gün artan miktarlarda desteklenmesini zorunlu kılmaktadır. Ancak hayli zahmetli olan bu sektöre yeni üreticiler kazandırılması bunların finansman yönünden desteklenmesi ile mümkün olacaktır.

Bu projenin amaçları şunlardır:

1-Köyümüzde kısa  boylu otlarla kaplı meraları  en iyi şekilde değerlendirerek ekonomik getiriye dönüştürmek, aynı zamanda mera ıslahına yardımcı olmak

2-Kurulacak olan çekirdek işletmelerle, yüksek verimli, genetik kabiliyeti yüksek  ve yöre şartlarına  uygun damızlık nitelikli  koyun ihtiyacının karşılanması ve mevcut ırkların ıslahı ise verim artışının sağlanması.

3-Et ve süt veriminin arttırılması   ile çiftçi gelirlerinin yükseltilmesi

4-Küçük çiftçilere modern işletmecilik tekniklerinin öğretilmesi.

5-İstihdam oluşturulması ve varolan  atıl işgücünün değerlendirilmesi.

6-Tarımsal yayım ve Hayvan sağlığını  koruma  hizmetlerinin daha etkin bir hale getirilmesi.

7- Yem bitkileri ekiminin teşvik edilmesi ile hayvancılıkta yonca, mısır, fiğ gibi kaliteli kaba yemlerin işletmede üretilip slaj yapılarak kişin kullanılmasının sağlanması.   

 IV- PROJE KAPSAMINA GİRECEK KİŞİLERİN SEÇİMİ

Proje,küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konusunda deneyime sahip  koyunculuğa elverişli doğal çayır ve mera alanları olan Akpınar köyünde uygulanması planlanmıştır.  Koyun yetiştiriciliği  tecrübesi,  uygun ağıl şartları ve yem bitkileri ekilişler gibi ölçütler  projeyi uygulayacak çiftçilerin seçiminde etkili olacaktır.  Seçimi yapılan çiftçilerimize Adıyaman Tarım İl Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca Koyun yetiştiriciliği kursu açılacaktır.

V-        PROJE HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

 1-ÜRETİM KONUSU VE TEKNİĞİ

 Üretim Merinos cinsi koyunlarla yapılacaktır. Koyunlar 2-3 yaşlı ve damızlık nitelikli olacaktır. 24 üreticiye, 15 er adet Koyun 1 er adet ergin koç  dağıtılacaktır. Projeden elde edilecek erkek kuzular 1  yaşlı toklu olarak kurbanlık v.b şeklinde   pazarlanacak, dişi kuzular sürüyü geliştirmek için işletmede tutulacak veya  ihtiyaç fazlası olarak istekli çiftçilere satılacaktır. Bu şekilde dişi kuzular İşletme kapasitesini arttıracağı gibi, çiftçilere satılmaları sonucu yeni damızlık işletmelerin kurulmasına öncülük edecektir.

 2-BESLENME PRENSİPLERİ

 Koyunlar, ağız yapısı itibarıyla büyükbaş hayvanların yararlanamayacağı kısa boylu çayır- mera otlarına rahatlıkla ulaşır.  Bu alanlardan yararlanılamayan kış aylarında koyunlar ağılda besleneceklerdir.  Bölgemiz şartlarında 7 Ay merada, 5 ay ağılda besleme uygun olacaktır. Besleme programı  ve gerekli yem miktarları şöyledir:

             1 Adet Koyun/Koç için yıllık besleme programı

 

Yemin Cinsi   Yem Miktarı(kg/gün)       Süre(gün) Toplam verilen yem(kg)

Kaba Yem                    2                           150                           300

Kesif Yem                    0.3                        365                          109,5

Mera Yemi                    3                          215                           645

      Ayrıca Koyun başına günlük rasyona 9 gr. Tuz ilave edilir. 

 

                 1 Adet Dişi/Erkek Toklu için yıllık besleme programı

 

Yemin Cinsi   Yem Miktarı(kg/gün)       Süre(gün) Toplam verilen yem(kg)

Kaba Yem                    1,5                        150                           225

Kesif Yem                    0.25                      365                          91.25

Mera Yemi                   2,5                        215                         537,5

       Ayrıca Dişi/Erkek Toklu başına günlük rasyona 9 gr. Tuz ilave edilir. 

1 Adet Kuzu için yıllık besleme programı(0-3 Ay)

                                   Başlangıç Yemi     Süre    Büyütme Yemi     Süre      Toplam

Yemin Cinsi           (2-8 hafta) (kg)      (gün)             (kg)               (gün)      Yem (kg)     

 

   Kaba Yem             8                            42                    15                36              23   

   Kesif Yem            7.5                          42                 11.5                36             19

 

            1 Adet Kuzu için yıllık besleme programı(3-12 Ay)

 

        . Yemin Cinsi   Yem Miktarı(kg/gün)   Süre(gün)    Toplam verilen yem(kg)

Kaba Yem                    1                                    60                            60

Kesif Yem                    0.2                                 270                          54

Mera Yemi                   2                                    215                          430

     

             —1 Koyun/Koç için  5 aylık kaba yem ve yıllık kesif yem ihtiyacı:

Kaba yem: 300kg      Kesif yem:109.5kg

             — Koyun başına günlük 9gr tuz verilir. 150*9=1350 gr tuz.

          

             —1 Dişi/Erkek Toklu  5 aylık kaba yem ve yıllık kesif yem ihtiyacı:

Kaba yem: 225kg      Kesif yem:91.25kg

             — Dişi/Erkek Toklu başına günlük 9gr tuz verildiğinde 9x 150=1.350gr

 

              —1 Kuzunun yıllık kaba yem ve yıllık kesif yem ihtiyacı:

Kaba Yem:83 kg      Kesif yem:73kg

              — Kuzu başına günlük 7 gr tuz verildiğinde 7×150=1050gr

   VI-     KOYUNLARIN SEÇİMİ

 Proje için satın alınacak 360 baş Merinos ırkı gebe koyun ve 24 Adet koç 2-3 yaşlı ve damızlık nitelikli olacaktır. Tarım İl Müdürlüğü Veteriner Hekimliği, Akpınar Köyü Tarım Danışmanı ile  Sosyal  Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından görevlendirilen bir elemanca oluşturulacak           komisyonca koyun ve koçların seçimi yapılacaktır.    

VII-     PROJE UYGULAYICISI VE İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR

Söz konusu  proje Akpınar Köyü Tarım Danışmanınca uygulanacaktır. Uygulamada Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Adıyaman  İl Müdürlüğü, Bakanlığa bağlı ilgili Araştırma Enstitüleri ile bu konuda uğraş veren özel ve tüzel  kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır.

VIII- BİR İŞLETMENİN 4 YILLIK SÜRÜ PROJEKSİYONU 

HAYVANLARDEVREDEN MEVCUTDOĞANÖLENSATILANYIL SONU TOPLAM KOYUN15000151.YILDİŞİ TOKLU00000ERKEK TOKLU00000DİŞİ KUZU08008ERKEK KUZU07007KOÇ10001TOPLAM16150031KOYUN15010142.YILDİŞİ TOKLU80008ERKEK TOKLU70070DİŞİ KUZU07007ERKEK KUZU08008KOÇ10001TOPLAM31151738KOYUN22012193.YILDİŞİ TOKLU70007ERKEK TOKLU80170DİŞİ KUZU0120012ERKEK KUZU010109KOÇ10001TOPLAM38223948KOYUN26003234.YILDİŞİ TOKLU1200012ERKEK TOKLU90180DİŞİ KUZU0131012ERKEK KUZU0131012KOÇ10001TOPLAM482631160

IX-        PROJE GİDERLERİ  

1-   SABİT YATIRIM GİDERİ   

  1. a) Ağıl İnşaatı : Mevcut
  2. b) Koyun alımı : 15 x 250.000.000 TL = 3.750.000.000.-TL

                 Koç    alımı       : 1   x 350.000.000 TL =    350.000.000.-TL 

                 Sabit Yatırım gideri toplamı…………….    4.100.000.000.-TL                              

   2- İŞLETME GİDERLERİ

  1. a) Personel gideri :    Ailedeki Atıl İşgücü Kullanılacaktır.
  2. b) Yem giderleri :   Hayvancılıkta iki çeşit yem kullanılır.

1- Kaba Yem                     :  7 ay meradan ücretsiz yararlanılacak, 5 ayda işletmede üretilecek olan kaba yemin maliyeti         100.000.- TL/kg dır.

            2- Kesif Yem                       :  Kesif Yem büyük oranda dışarıdan temin edilecektir, kg maliyeti                                                  400.000.- TL dır.                   

      

 

1 Adet Hayvan İçin Yıllık Yem Maliyetleri                                   (1.000 T.L)

Hayvanın  Cinsi      Kaba Yem       Kesif Yem Miktarı (Kg)  Tutarı (T.L)Miktarı (Kg)Tutarı (T.L)Koyun/Koç     30030.000109,       543.800

Dişi/Erkek Toklu   22522.50091,        2536.500

Dişi/Erkek Kuzu    838.3007329.200

              c)Veterinerlik ilaç ve aşı giderleri

                                                     Koyun Başına Ortalama         4.000.000 TL

             d)Nakliye ve Pazarlama                                            100.000.000TL

              e)Beklenmeyen Giderler(%3)                              

 

X-        PROJE GELİRLERİ

 a) Süt Geliri:Koyunların laktasyon süresi 70 gün olarak alınır. Normal bir laktasyonda Koyun başına 50 kg süt alınabilir. Süt geliri Pazar fiyatları dikkate alındığında;

1 Koyun x 50 lt x 700.000TL =35.000.000.-TL

 b) Hayvan Satışları : Bölgemizde 1 adet  Koyun 250.000.000.- TL,

1 adet Damızlık Dişi Toklu 170.000.000.- TL, 1 adet kasaplık Reforme Dişi Toklu 150.000.000.- TL, 1 adet kasaplık erkek toklu 170.000.000.- TL, 1 adet Erkek Kuzu 120.000.000.- TL,Dişi Kuzu 100.000.000.-TL dir.

 c]Yapağı Geliri: Yıllık Hayvan başına ortalama 2 kg.dır, 1 kg yapağının fiyatı 2.000.000 T.L dir.

             d)Gübre Satışı: Ağıldan yılda ortalama hayvan başına 80 kg gübre alınır ve kg fiyatı 20.000 TL kabul edilmiştir.

 e) Kalıntı (Artan) Değer : 4. yılın sonunda elde kalan sürü değerinden, proje başında alınan damızlıkların sürü değerinin çıkarılması ile bulunan değerdir.

Projeksiyona göre 4. yılın sonunda 8 Koyun, 12 Dişi Damızlık Toklu, 12 Dişi kuzu, 12 Erkek Kuzu, kalıntı (Artan) değer olarak Gelirler Kalemine işlenir.

XI-       İŞLETME GELİR-GİDER TABLOSU

                                                                                      (1.000. Tl.)

GELİR KALEMLERİPROJE ÖNCESİ1.YIL2.YIL3.YIL4.YIL1- Süt Gelirleri-525.000490.000665.000805.0002- Hayvan Gelirler–1.190.0001.690.0002.110.0003- Yapağı Gelirleri-64.00060.00080.00096.0004- Gübre Satışı-49.60060.80076.80096.0005- Kalıntı Değer—-6.680.000TOPLAM-638.6001.800.8002.511.8009.787.000

GİDER KALEMLERİPROJE ÖNCESİ1.YIL2.YIL3.YIL4.YIL1- Personel Gideri—–2- Kaba Yem Gideri-604.500754.500931.8001.189.2003- Kesif Yem Gideri-1.138.8001.387.0001.744.7002.190.0004- Veteriner İlaç ve Aşı -124.000152.000192.000240.0005- Nakliye ve Paz.-100.000100100.000100.0006-Beklenmeyen G.-59.00072.00090.000112.000TOPLAM-2.026.3002.465.5003.058.5003.831.200

1 İŞLETME İÇİN 1 YILLIK GELİRLER TOPLAMI        14.738.200.000/4

                                                                                              = 3.684.550.000 T.L

1 İŞLETME İÇİN 1 YILLIK GİDERLER TOPLAMI        11.381.500.000/4

                                                                                              = 2.845.375.000 T.L 

            XII-     EKONOMİK VE MALİ ANALİZLER

 YILLIK GELİRLER           : 3.684.550.000TL x 24  =  88.429.200.000.-TL

YILLIK GİDERLER           : 2.845.375.000TL x 24  =  68.289.000.000.-TL

NET KAR                          :    839.175.000TL x 24  =  20.140.200.000.-TL

PROJE TUTARI               :  6.945.375.000TL x 24  =166.689.000.000.-TL

 1-   SABİT YATIRIMLAR:

 A)Ahır İnşaatı                        : Mevcut

B)Canlı Demirbaşlar           : 4.100.000.000TL x 24=  98.400.000.000.- TL

                2-İŞLETME SERMAYESİ      : 4.567.140.000TL x 24=  68.289.000.000.- TL  

    

GERİYE ÖDEME:166.689.000.000 / 68.289.000.000 = 2.44 yılda 

                

               FİZİBİLİTE         : 88.429.200.000 /   68.289.000.000 = 1.29

 

Fizibilitenin ( Fayda-Masraf oranı) 1 den büyük olması projenin mali açıdan rantabl olduğunu gösterir.

XIII-     FİNANSMAN KAYNAĞI VE GERİ ÖDEME

 İşletme sermayesinin tamamı çiftçiler  tarafından karşılanacaktır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan finansmanı sağlanacak olan 15 Koyun ve 1 koç bedeli şu şekilde geri ödenecektir.

1 işletme için geri ödeme planı

yıllar2004 / 2005 / 2006 / 2007toplam( Tl. )-1.367.000.000.-1.367.000.000.-1.366.000.000.-4.100.000.000.-

XIV-            SONUÇ

İlimizde koyunculuk temeli olan bir iş  alanıdır,ve imkansızlıklar nedeniyle işsiz durumda bulunan bir çok vatandaşımız bulunmaktadır. Projenin uygulanması halinde bölge ekonomisinde hareketlenme olacak ayrıca çayır mera potansiyeli koyunculukla değerlendirerek mevcut atıl işgücümüzü üretime yöneltmek,hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkıda bulunacaktır.

 Arz ederim.

                                                                                                               HAZIRLAYAN

 

                             

Ziraialet
Ziraialet hakkında 249 makale
Yasin DEMİRBOĞA Ziraat Mühendisi

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*